คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร :
นักศึกษา
navigator หน้าแรก  >  นักศึกษา

1.ขอผ่อนผันการชำระค่าลงทะเบียน (ยื่นภายในเวลาที่มหาวิทยาลัยกำหนด) คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม