คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร :
ปรัชญา วิสัยทัศน์
navigator หน้าแรก  >  ปรัชญา วิสัยทัศน์

ปรัชญา

         สร้างคนดี มีปัญญา พัฒนาเทคโนโลยีไทย รับใช้สังคม

วิสัยทัศน์

         เป็นองค์กรการศึกษาทางเทคโนโลยีที่มุ่งผลิตบัณฑิตที่ดี มีคุณภาพ และเป็นที่พึ่งของสังคม

พันธกิจ

1. ผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพให้สอดคล้องกับความต้องการของสังคม

2. สร้างองค์ความรู้และนวัตกรรมทางด้านเทคโนโลยี เพื่อการพัฒนาท้องถิ่นให้เข้มแข็ง

3. ให้บริการวิชาการและถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ท้องถิ่น เพื่อยกคุณภาพมาตรฐานชีวิตให้ดีขึ้น

4. สืบสานและพัฒนาเทคโนโลยีตามแนวศาสตร์พระราชา เพื่อการพึ่งพาตนเองอย่างยั่งยืน

5. สร้างเครือข่ายทางวิชาการและงานวิจัยกับสถาบันการศึกษาและสถานประกอบการทั้งในและต่างประเทศ