คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร :
ปรัชญา วิสัยทัศน์
navigator หน้าแรก  >  ปรัชญา วิสัยทัศน์
ปรัชญา 
 
สร้างคนดีมีอุดมการณ์พัฒนาเทคโนโลยีไทยก้าวไกลสู่สากล
 
วิสัยทัศน์
 
เป็นองค์กรการศึกษาทางเทคโนโลยีชั้นนำที่มุ่งสร้างสรรค์ ความเป็นมืออาชีพ (มืออาชีพ)
 
พันธกิจ
บริหารจัดการการเรียนรู้เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีความเป็นมืออาชีพทางเทคโนโลยี
ส่งเสริมงานวิจัยสร้างสรรค์นวัตกรรม
และบูรณาการองค์ความรู้สู่การบริการวิชาการและวิชาชีพสู่สังคมไทยและอาเซียน