คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร :
ฝ่ายสนับสนุน
navigator หน้าแรก  >  ฝ่ายสนับสนุน

 

 
นางอัญชรี สุภาพ
หัวหน้าสำนักงานคณบดี
 
 

นางชลธิชา ยอดจันทร์
นางชลธิชา ยอดจันทร์
เจ้าหน้าที่งานธุรการ ส.3

 

นางสาวอรอนงค์ สุทธินวล

นักวิชาการพัสดุ

 

 

นิรันดร์ เรณูนันท์ ณ อยุธยา

นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

 


นางสาวฐิติพร พรพงษ์
นางสาวฐิติพร พรพงษ์
เจ้าหน้าที่บริหารทั่วไป

 
นางปรียาวัลย์ ทิพย์จันทร์
นางปรียาวัลย์ ทิพย์จันทร์

เจ้าหน้าที่บริหารทั่วไป

นางสโรชินี แดงประไพ
นางสโรชินี แดงประไพ
นักวิชาการศึกษา

 

นางสาวจันทร์จิรา สังเกตกิจ
นางสาวจันทร์จิรา สังเกตกิจ
นักวิชาการ

 

นางสาวประภาพรรณ ยะนา
นักวิชาการเงินและบัญชี


นายประสิทธิ์ วรวงศ์
นายประสิทธิ์ วรวงศ์
นักวิชาการคอมพิวเตอร์

 

นายพินิจ ไสว

เจ้าหน้าที่ห้องปฎิบัติการ

​สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหการ

นางสุริยัณห์ โพธ์ธิวัฒน์

เจ้าหน้าที่ห้องปฎิบัติการ

สาขาวิชาเทคโนโลยีเซรามิกสิ์

นายสุพรรณ แสนทวีสุข

เจ้าหน้าที่ห้องปฎิบัติการ

สาขาวิชาออกแบบผลิตภัณฑ์ฯ

 

 

 

นายอภิมุข สวรรค์ประธาน

นักวิชาการคอมพิวเตอร์