คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร :
คนงาน
navigator หน้าแรก  >  คนงาน
นางสาววัลลภา  อำมาตย์ชาดี
นางสาววัลลภา  อำมาตย์ชาดี
นางสาววัลลภาอำมาตย์ชาดี

 
นายนพรัตน์   แซ่จิว
นายนพรัตน์   แซ่จิว
สาขาเทคโนโลยีไฟฟ้า

นายสมบัติ   จุ้ยลำเพ็ญ

นายสมบัติ   จุ้ยลำเพ็ญ
สาขาเทคโนโลยีก่อสร้าง

นางอภิญญา  ชายกลาง

นางอภิญญา  ชายกลาง
ประจำอาคาร 27

 

นายวีระศักดิ์ ช้างเย็นฉ่ำ
ประจำอาคารโรงาน 4
สาขาเทคโนโลยีการผลิต

 

นางลำไพ สอนปัญญา
ประจำอาคาร 30
สาขาออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

นางฉวีวรรณ พันธ์สี
ประจำอาคาร
สาขาสถาปัตยกรรมศาสตร์

 

นางคำบง อินทร์ยู้
ประจำอาคารโรงงาน 3
สาขาเทคโนโลยีเซรามิกส์

นางฐิตาภา ด้วงใย
ประจำอาคารโรงงาน 1
สาขาการจัดการสารสนเทศ

นายปิยะ ปานสังข์
ประจำอาคาร 42
สำนักงานคณบดี