คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร :
กลุ่มเทคโนโลยีและสารสนเทศ
navigator หน้าแรก  >  กลุ่มเทคโนโลยีและสารสนเทศ
สาขาวิชา
การจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ


ประธานสาขา

อ. รุ่งเรือง มุศิริ
rungruang@pnru.ac.th


ดร.ปัญญา  บุญญาภิวัฒน์
panya@pnru.ac.th

อ.ยุทธชัย  นิลแพทย์
yutthachai@pnru.ac.th
 


ดร..สมใจ  กลิ่นงาม
somjai.k@pnru.ac.th


ผศ.ดร.อนันตกุล  อินทรผดุง
anantakul@pnru.ac.th


ผศ.ดร.ประณต  บุญไชยอภิสิทธิ์
pranot@pnru.ac.th


อ.ปวีณา  ปรีชญากุล
paweena@pnru.ac.th


อ.ภัทรพล  วรประชา
phatarapon.v@pnru.ac.th

ผศ.ดร.สุรสีห์ พรามณ์แก้ว
surasee.p@pnru.ac.th

 

สาขาวิชา
เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์
และคอมพิวเตอร์


ประธานสาขา
อ.กีรดิษ  สายพัทลุง
keeradit@pnru.ac.th


อ.ปาริฉัตร  แก่นสม
parichat.k@pnru.ac.th


อ.สุชาติ  วิภูษณะพันธ์
suchat@pnru.ac.th


ดร.พิชัย  สิริรัตนพลกุล
pichai.s@pnru.ac.th


ผศ.ธงชัย  ทองอยู่
thongcht@pnru.ac.th

สาขาวิชา
เทคโนโลยีไฟฟ้า


ประธานสาขา
ผศ.ศักดิ์ศรี  แก่นสม
saksri@pnru.ac.th


ผศ.ดร.กัมพล  ทองเรือง
kumpol@pnru.ac.th


ผศ.ธเนศ  ตั้งจิตเจริญเลิศ
thanet@pnru.ac.th


ผศ.อิสรี  ศรีคุณ
isaree@pnru.ac.th

อ.ธัญภพ  ศิริมาศเกษม

mechanical.eng@live.com

อ.ณัฐวรรธ์ วรเนตรสุทธิกุล

kaweepott@hotmail.co.th