คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร :
กลุ่มอุตสาหกรรม
navigator หน้าแรก  >  กลุ่มอุตสาหกรรม
สาขาวิชา
เทคโนโลยีการจัดการอุตสาหกรรม


ประธานสาขา
อ.ชนิภา  นิวาสานนท์ 

chanipa@pnru.ac.th


อ.อภิสิทธิ์  อุปกิจ

apisit@pnru.ac.th


ผศ.ดร.กุสุมา  ผลาพรม

kusuma@pnru.ac.th

 

ผศ.ดร.กฤษณ์ชาคริตส  ณ วัฒนประเสริฐ

Kritchakhris@yahoo.com

รศ.ดร.ยุทธ์  ไกยวรรณ

ดร.พรชัย  ตามถิ่นไทย 

pornchai@pnru.ac.th

อ.ลักขณา  ฤกษ์เกษม
lakkana@pnru.ac.th

สาขาวิชา
เทคโนโลยีอุตสาหกรรมการผลิต


ประธานสาขา

อ.สุขุมาล  เหรียญทอง

sukhuman@pnru.ac.th


อ.อุไรวรรณ  คำภูแสน

uriwan@pnru.ac.th

อ.รัฐพล  สังคะสุข

rataphol@pnru.ac.th


อ.นพพร  บึกแว่น

noppron@pnru.ac.th

สาขาวิชา
เทคโนโลยีอุตสาหการ


ประธานสาขา

ผศ.อดิศักดิ์  ทองช่วย
adisak.t@pnru.ac.th


ผศ.อวยชัย  วงศ์รัตน์
ouaychai@pnru.ac.th


อ.พิเชษฐ์  รัตนบุญทวี
pichate@pnru.ac.th


ผศ.ดร.ชาญชัย  วัลลิสุต

chanchai@pnru.ac.th

อ.สิทธัตถ์ มาดี

sibthut@gmail.com

สาขาวิชา
เทคโนโลยีเครื่องกล


ประธานสาขา
อ.สถาพร  วีระสุนทร
sathaporn@pnru.ac.th


ผศ.อภิชาติ มาศมาลัย
apichart.m@pnru.ac.th