คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร :
กลุ่มออกแบบ
navigator หน้าแรก  >  กลุ่มออกแบบ
สาขาวิชา
เทคโนโลยีเซรามิกส์


ประธานสาขา
อ.วราวุธ  ยอดจันทร์
warawoot@pnru.ac.th


ผศ.ดร.สมบูรณ์  สารสิทธิ์
somboon@pnru.ac.th

ผศ.ดร.ศศิธร  คนทน

sasithorn@pnru.ac.th


ผศ.พิมล  จันทรขำ
pimon@pnru.ac.th

สาขาวิชา
ออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม


ประธานสาขา
อ.ราชัน  แพ่งประเสริฐ
Rachan@pnru.ac.th


ผศ.ปาริชาติ  รัตนพล
parichart@pnru.ac.th

อ.สุภิญโญ  วงศ์เพม
supinyo@pnru.ac.th


ผศ.จักรภพ  พูนสิน
Chakkraphop@pnru.ac.th