คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร :
กลุ่มสถาปัตยกรรม
navigator หน้าแรก  >  กลุ่มสถาปัตยกรรม
สาขาวิชา
สถาปัตยกรรมศาตร์


ประธานสาขา
รศ.ดร.ธนาวุฒิ  ขุนทอง
thanawuth@pnru.ac.th


ผศ.ดร.มณฑล  จันทร์แจ่มใส
monton@pnru.ac.th


ผศ.ศุภกิจ  สดสี
supakit@pnru.ac.th


ผศ.ดร.ศุภลักษณ์  ใจเรือง
supalux@pnru.ac.th


ดร.บุญชัย  ขจายเกียรติกำจร
boonchai.k@pnru.ac.th


อ.วรัญญู  ศิริวรรณ
waranyoo@pnru.ac.th

 


ผศ.รุจิราภา  งามสระคู
rujirapha@pnru.ac.th


ดร.อัธยานันท์  จิตรโรจน์รักษ์
attayanan@pnru.ac.th


ผศ.พัฑรา  สืบสิริ
pattra@pnru.ac.th


ดร. สุพจน์  พรหมพยัคฆ์
Supoj@pnru.ac.th

อ. บัญชา บูรณ์สิงห์

bunchaburanasing@gmail.com

 

 

 

สาขาวิชา
เทคโนโลยีอาคาร/เทคโนโลยีวิศวกรรมโยธา


ประธานสาขา
ดร.จุฬาลักษณ์  ชาญกูล
chulalak@pnru.ac.th


ดร.สถาพร  ปกป้อง
pokpong@pnru.ac.th


อ.กิตติคุณ  มั่นคั่ง
kittikun@pnru.ac.th


ผศ.ประกาศิต  โสไกร
prakasit.s@pnru.ac.th


รศ.ดร.ณัฎฐ์  มากุล
natt@pnru.ac.th

 

 

 

สาขาวิชา
มัลติมีเดียสถาปัตยกรรม


ผศ.รุจิราภา  งามสระคู
rujirapha@pnru.ac.th


ดร.อัธยานันท์  จิตรโรจน์รักษ์
attayanan@pnru.ac.th

อ. บัญชา บูรณ์สิงห์

bunchaburanasing@gmail.com