คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร :
กลุ่มวิศวกรรม
navigator หน้าแรก  >  กลุ่มวิศวกรรม

สาขาวิชา
วิศวกรรมพลังงาน

ประธานสาขา

รศ.ดร.วรนุช  แจ้งสว่าง

wornj@yahoo.com