คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร :
กลุ่มวิศวกรรม
navigator หน้าแรก  >  กลุ่มวิศวกรรม

สาขาวิชา
วิศวกรรมพลังงาน

ประธานสาขา

รศ.ดร.วรนุช  แจ้งสว่าง

wornj@yahoo.com

.ภูเบศ มีนะโรจน์

pubet.m@pnru.ac.th

อ.อดิเทพ ทวีรัตนพาณิชย์

adithept@pnru.ac.th

อ.ต้องชนะ  ทองทิพย์

thongtip565@gmail.com