๕๒ ปี

จากอุตสาหกรรมศิลป์ สู่เทคโนโลยีอุตสาหกรรม ๔.๐


งานสัมมนาทางวิชาการและงานสานสัมพันธ์ศิษย์เก่าคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

ภายใต้ชื่องาน

"๕๒ ปี จากอุตสาหกรรมศิลป์
สู่เทคโนโลยีอุตสาหกรรม ๔.๐"

วันศุกร์ ที่ ๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑
ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร


ของที่ระลึก

งาน ๕๒ ปี จากอุตสาหกรรมศิลป์ สู่เทคโนโลยีอุตสาหกรรม ๔.๐


เสื้อที่ระลึก

งาน ๕๒ ปี จากอุตสาหกรรมศิลป์
สู่เทคโนโลยีอุตสาหกรรม ๔.๐

อ่านรายละเอียด...

รายการข้อมูลผู้สั่งซื้อของที่ระลึก

งาน ๕๒ ปี จากอุตสาหกรรมศิลป์ สู่เทคโนโลยีอุตสาหกรรม ๔.๐

เลขที่ใบสั่งซื้อ ชื่อ-นามสกุลผู้สั่งซื้อ วันที่สั่งซื้อ พิมพ์ใบสั่งซื้อ/ใบชำระเงิน หมายเหตุ
B0001 นายรุ่งเรือง มุศิริ 2018-01-14 พิมพ์ใบสั่งซื้อ/ใบชำระเงิน ชำระเงินแล้ว
B0002 ณรงค์ฤทธิ์ สุขสว่าง 2018-01-16 พิมพ์ใบสั่งซื้อ/ใบชำระเงิน ชำระเงินแล้ว
B0003 นายวราวุธ ยอดจันทร์ 2018-01-19 พิมพ์ใบสั่งซื้อ/ใบชำระเงิน ชำระเงินแล้ว
B0004 ชรินรัตน์ เจือจันทึก 2018-01-20 พิมพ์ใบสั่งซื้อ/ใบชำระเงิน ค้างชำระ
B0005 เพิ่มสิน เฉยศิริ 2018-01-25 พิมพ์ใบสั่งซื้อ/ใบชำระเงิน ชำระเงินแล้ว
B0006 อัญชรี สุภาพ 2018-01-27 พิมพ์ใบสั่งซื้อ/ใบชำระเงิน ค้างชำระ
B0007 อัญชรี สุภาพ 2018-01-27 พิมพ์ใบสั่งซื้อ/ใบชำระเงิน ชำระเงินแล้ว
B0008 สกล จันทะภี 2018-01-30 พิมพ์ใบสั่งซื้อ/ใบชำระเงิน ชำระเงินแล้ว
B0009 ณรงค์ฤทธิ์ สุขสว่าง 2018-01-30 พิมพ์ใบสั่งซื้อ/ใบชำระเงิน ค้างชำระ
B0010 ณรงค์ฤกษ์ จิตต์ชื่น 2018-01-31 พิมพ์ใบสั่งซื้อ/ใบชำระเงิน ชำระเงินแล้ว
B0011 พรรณฑิตย์ ศักดิ์สมชาติ 2018-02-01 พิมพ์ใบสั่งซื้อ/ใบชำระเงิน ชำระเงินแล้ว
B0012 นาย สุนทร ศักดิ์สงัสดิพล 2018-02-03 พิมพ์ใบสั่งซื้อ/ใบชำระเงิน ค้างชำระ
B0013 พงค์เทพ หนูเจริญ 2018-02-07 พิมพ์ใบสั่งซื้อ/ใบชำระเงิน รอการตรวจสอบข้อมูล
B0014 นายรชตะ โภครักษ์ 2018-02-23 พิมพ์ใบสั่งซื้อ/ใบชำระเงิน ค้างชำระ
B0015 นายพรศักดิ์ ทิพย์วงษ์ทอง 2018-02-23 พิมพ์ใบสั่งซื้อ/ใบชำระเงิน ค้างชำระ