คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร :
โครงการวิจัย
navigator หน้าแรก  >  โครงการวิจัย

พฤษภาคม 2560

890ระบบควบคุมคุณภาพน้ำแบบอัตโนมัติสำหรับการเลี้ยงพ่อแม่พันธ์กุ้งก้างแดง

899การออกแบบและสร้างต้นแบบยานพาหนะไฟฟ้าขนาดเล็กประหยัดพลังงานจากการใช้ชิ้นส่วนภายในประเทศ

903ออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์เพื่อฝึกกิจกรรมบำบัดเพื่อบริหารกล้ามเนื้อมือสำหรับผู้สูงอายุ มูลนิธิธารนุเคราะห์ สถานที่พักฟื้นคนชราบางเขน

908ระบบนำทางภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครด้วยเทคโนโลยี AR บนระบบปฎิบัติการแอนดรอยด์

909การประเมินภายหลังการเข้าอยู่อาศัยทางด้านกายภาพของชุมชนที่อยู่อาศัยสำหรับผู้มีรายได้น้อย

913การศึกษาความเป็นไปได้ในการลงทุนติดตั้งอุปกรณ์บังแดดสำหรับผนังอาคารเพื่อให้เกิดความคุ้มค่ากับการลดค่าไฟฟ้าสำหรับเครื่องปรับอากาศ กรณีศึกษา ห้องเรียนมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร

916การสร้างต้นแบบรวดเร็วสำหรับพัฒนาผลิตภัณฑ์ของที่ระลึกจากหัตถกรรมเครื่องทองลงหิน

920การลดต้นทุนของการวางแผนการผลิตรวม สำหรับอุตสาหกรรมห้องสะอาด