คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร :
ประกาศ
navigator หน้าแรก  >  ประกาศ

การรับข้อเสนอโครงการวิจัยเพื่อขอรับทุนจากกองทุนวิจัย

แนวปฎิบัติการส่งข้อเสนอโครงการวิจัยเพื่อข้อรับทุนจากกองทุนวิจัย

การขอสนับสนุนทุนในการไปนำเสนอผลงานวิจัยในการประชุมวิชาการระดับชาติและระดับนานาชาติ