คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร :
งานบริการวิชาการ
navigator หน้าแรก  >  งานบริการวิชาการ

โครงการบริการวิชาการชุมชนท่องเที่ยว Otop นวัตวิถีอำเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี โดย ผศ.ดร.กุสุมา  ผลาพรม ผศ.ดร.กฤษณ์ชาคริตส  ณ วัฒนประเสริฐ ดร.พรชัย  ตามถิ่นไทย และ อาจารย์อดิศักดิ์ นาคนาวา

Shell Eco-marathon Asia

โครงการบริการวิชาการความปลอดภัยในการปฏิบัติงานอุตสาหกรรม โดย อาจารย์อภิสิทธิ์ อุปกิจ 

โครงการบริการวิชาการสืบสานสมุนไพรไทย ก้าวไกลสู่อุตสาหกรรม โดย อาจารย์อภิสุทธิ์ อุปกิจ

การวิพากษ์ข้อเสนอโครงการวิจัย คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 27-11-61

ผลการทดสอบการรั่วซึมของแผ่นเหล็กมุงหลังคา