คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร :
งานวิจัยและนวัตกรรม
navigator หน้าแรก  >  งานวิจัยและนวัตกรรม

  คู่มือวิจัย

                 - คู่มือวิจัย -2557

                     -  คู่มือวิจัยฉบับสมบูรณ์

  คณะกรรมการวิจัยประจำคณะ

                          -  คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการวิจัยประจำคณะ

                          -  คำสั่งแต่งตั้งอนุกรรมการเผยแพร่งานวิจัยและสิทธิบัตรมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร 

                          - รายงานการประชุมคณะกรรมการวิจัยประจำคณะ

  โครงการวิจัยที่คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมที่ได้รับทุนสนับสนุน
                         -  เงินสนับสนุนงานวิจัยและสร้างสรรค์ประจำปีการศึกษา พ.ศ.2557 

                         -  เงินสนับสนุนงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ปีงบประมาณ พ.ศ.2558

   การนำผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์
                - การนำผลงานวิจัยไปใช้ประโยน์


   แบบฟอร์มการเสนอขอทุนวิจัย
                - แบบฟอร์มการเสนอขอทุนวิจัย


  ข่าววิจัยและการประชาสัมพันธ์
                     - จรรยาบรรณนักวิจัย

                     -นักวิจัยดีเด่นประจำปี 2557