คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร :
แบบฟอร์ม
navigator หน้าแรก  >  แบบฟอร์ม

แบบฟอร์ม

1.แบบฟอร์มขออนุญาติจัดโครงการจิตอาสา

2.แบบฟอร์มบันทึกกิจกรรมจิตอาสา

3. คำร้องขอเปิดหมู่เรียนพิเศษ

4.คำร้องขอรักษาสถานภาพนักศึกษา

5.คำร้องขอยกเลิกรายวิชา

6.คำร้องขอยกเว้นการศึกษารายวิชา

7.คำร้องขอโอนผลการเรียน

8.คำร้องขอแก้ไขข้อมูลประวัตินักศึกษา

9.คำร้องขอใบรับรอง (ฉบับภาษาไทย)

10.คำร้องขอใบรับรอง (ฉบับภาษาอังกฤษ)

11.คำร้องขอใบรายงานผลการเรียน (ฉบับภาษาไทย Thai Transcript)

12.คำร้องขอใบรายงานผลการเรียน (ฉบับภาษาอังกฤษ EnglishTranscript)

13.คำร้องขอลาออก

14.คำร้องขอยกเว้นรายวิชาหมวดวิชาศึกษาทั่วไป (กรณีที่เรียนจบระดับปริญญาตรีแล้ว)

15.คำร้องขอเทียบรายวิชาในหลักสูตรหรือรายวิชาหมวดศึกษาทั่วไป