คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร :
คู่มือการจัดทำหลักสูตร
navigator หน้าแรก  >  คู่มือการจัดทำหลักสูตร


 

 

ชื่อเอกสาร

ดาวน์โหลด

 คู่มือการจัดทำหลักสูตร มคอ.2

 โครงสร้างหลักสูตรวิชาการศึกษาทั่วไป พ.ศ.2559 (ปรับปรุง 28-11-2559)   

 

 Template มคอ.2

 

 แบบฟอร์มสรุปสาระโดยสรุปของหลักสูตรเสนอสภามหาวิทยาลัย

 

 แบบรายงานข้อมูลการพิจารณารายละเอียดของหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ (สำหรับส่ง สกอ. ตามเกณฑ์ฯ58)

 

 เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ.2558

 

 แนวทางการบริหารเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2558

 

 ประกาศราชกิจจานุเบกษา เรื่อง กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552

 

 ประกาศคณะกรรมการการอุดมศึกษา เรื่อง แนวทางการปฏิบัติตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552

 

 ประกาศคณะกรรมการการอุดมศึกษา เรื่อง แนวทางการปฏิบัติตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (ฉบับที่ 3พ.ศ. 2558

 

 ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง มาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม พ.ศ.2559  

 

 ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง มาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ พ.ศ.2557 

 

 ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง มาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ พ.ศ.2554   

 

 ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง มาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาครุศาสตร์และสาขาศึกษาศาสตร์ (หลักสูตร 5 ปี)

 

 ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง มาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาคอมพิวเตอร์ พ.ศ.2552  

 

 แนวคิดในการปรับปรุงหลักสูตรเพื่ออนาคต 
 - รศ.ดร. นาตยา ปิลันธนานนท์ - 
  

 

 สภาวิชาชีพวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

 กฎหมายสภาวิชาชีพวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

 ใบอนุญาต