คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร :
หลักสูตรปริญญาตรี
navigator หน้าแรก  >  หลักสูตรปริญญาตรี

สาขาวิชาสถาปัตยกรรม

สาขาวิชาออกเเบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

สาขาวิชาเทคโนโลยีไฟฟ้า

สาขาวิชาเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์

สาขาวิชาการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ

สาขาวิชาเทคโนโลยีการจัดการอุตสาหกรรม

สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรมการผลิต

สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหการ

สาขาวิชาเทคโนโลยีอาคาร

สาขาวิชาวิศวกรรมพลังงาน

สาขามัลติมีเดียสถาปัตยกรรม

สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์ (วท.บ.)

สาขาวิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมโยธา