ประชุมคณะกรรมการประจำคณะครั้งที่ 1/2560 20 มีนาคม 2560
เผยแพร่เมื่อ 22 มีนาคม 2560
navigator หน้าแรก  >  รูปภาพกิจกรรม  >  รายละเอียด

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ประกาศิต โสไกร คณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมเป็นประธานประชุมคณะกรรมการประจำคณะครั้งที่ 1/2560 พร้อมด้วยรองคณบดีฝ่ายพัฒนาการเรียนการสอนและพัฒนาศักยภาพของอาจารย์ อิสรี ศรีคุณ รองคณบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชาญชัย วัลลิสุต และคณาจารย์ตัวแทนสาขา เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุม 4221 ชั้น 2 อาคาร 42 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม เมื่อวันที่ 20 มีนาคม 2560

https://www.facebook.com/pg/In.tech.pnru/photos/?tab=album&album_id=1430933183637446

รูปภาพกิจกรรมอื่นๆ