กิจกรรมอบรมเชิงปฎิบัติการเรื่องการจัดการศึกษาเชิงบูรณาการเรียนรู้ 20-21 เมษายน 60
เผยแพร่เมื่อ 24 เมษายน 2560
navigator หน้าแรก  >  รูปภาพกิจกรรม  >  รายละเอียด

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร จัดกิจกรรมอบรมเชิงปฎิบัติการเรื่องการจัดการศึกษาเชิงบูรณาการเรียนรู้กับการทำงาน โดยได้รับเกียรติจากคณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ประกาศิต โสไกร เป็นประธานในการเปิดการอบรม และรับฟังการบรรยายพิเศษ โดย ดร.อลงกต ยะไวทย์ เรื่อง หลักการจัดการเรียนการสอนเชิงบูรณาการกับการทำงานและรูปแบบกระบวนการจัดการสอนแบบ WIL ทั้งในประเทศและต่างประเทศ ในกิจกรรมนี้มีอาจารย์จากคณะอื่นๆและอาจารย์ในคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมเข้าอบรมเป็นจำนวนมาก ณ ห้องประชุมชั้น 4 อาคาร 27 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร เมื่อวันที่ 20-21 เมษายน 2560 ที่ผ่านมา

https://www.facebook.com/pg/In.tech.pnru/photos/?tab=album&album_id=1473664502697647

รูปภาพกิจกรรมอื่นๆ