จัดการประชุมเชิงปฎิบัติการทบทวนแผนยุทธศาสตร์ ประจำปี 2560 4 พฤษาคม 2560
เผยแพร่เมื่อ 5 พฤษภาคม 2560
navigator หน้าแรก  >  รูปภาพกิจกรรม  >  รายละเอียด

เมื่อวันที่ 4 พฤษาคม 2560 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร จัดการประชุมเชิงปฎิบัติการทบทวนแผนยุทธศาสตร์ ประจำปี 2560 โดยได้รับเกียรติจากคณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ประกาศิต โสไกร เป็นประธานเปิดการประชุม และนำเสนอวิสัยทัศน์ ยุทธศาสตร์ นโยบายของคณะ พร้อมด้วยรองคณบดีทั้งสามฝ่าย อ.อิสรี ศรีคุณ รองคณบดีฝ่ายพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอนและศักยภาพอาจารย์ อ.วราวุธ ยอดจันทร์ รองคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและบริการสังคม  ผศ.ชาญชัย ชาญชัย วัลลิสุต รองคณบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ และได้เรียนเชิญวิทยากร จากวิทยาลัยการฝึกหัดครู ผศ.ดร.อรุณรุ่ง ปภาพสิษฐ มาบรรยายเรื่อง แนวทางการทบทวนสภาพแวดล้อม (SWOT) ของคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ในการประชุมครั้งนี้มีอาจารย์จากทุกสาขาของคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมเข้าร่วมประชุม ห้องประะชุม 4223 ชั้น 2 อาคาร 42  คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

https://www.facebook.com/pg/In.tech.pnru/photos/?tab=album&album_id=1486099684787462

รูปภาพกิจกรรมอื่นๆ