3 กุมภาพันธ์ 2559 กองพัฒนานักศึกษา ได้จัดการเลือกตั้ง ประธานสภานักศึกษา และนายกองค์การบริหารนักศึกษาภาคปกติ ประจำปี 2559
เผยแพร่เมื่อ 21 มีนาคม 2559
navigator หน้าแรก  >  รูปภาพกิจกรรม  >  รายละเอียด

กองพัฒนานักศึกษา ได้จัดการเลือกตั้ง ประธานสภานักศึกษา และนายกองค์การบริหารนักศึกษาภาคปกติ ประจำปี 2559 เนื่องจากคณะกรรมการองค์การบริหารนักศึกษาและสภานักศึกษา ได้หมดวาระการดำรงตำแหน่ง ผลการเลือกตั้งประธานสภานักศึกษา และนายกองค์การบริหารนักศึกษาภาคปกติ ประจำปีการศึกษา 2559 ในวันพุธที่ 3 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2559 ณ ห้องโถงชั้นล่าง อาคารฝึกประสบการณ์วิชาชีพเชิงบูรณาการ นั้น ได้ผู้ดำรงตำแหน่งประธานสภานักศึกษาภาคปกติ คือ นายศิริพงษ์ ราษฎร์เจริญ และนายกองค์การบริหารนักศึกษาภาคปกติ คือ. นางสาวจิรัชยา พิทักษ์

รูปภาพกิจกรรมอื่นๆ