การแข่งขันหุ่นยนต์เดินตามเส้นสาขาวิชาเทคโนโลยีอิเล็คทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์ วันที่ 29 ก.พ. 2559
เผยแพร่เมื่อ 21 มีนาคม 2559
navigator หน้าแรก  >  รูปภาพกิจกรรม  >  รายละเอียด

เมื่อวันที่ 29 ก.พ. 2559 ที่ผ่านมา สาขาวิชาเทคโนโลยีอิเล็คทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์ จัดการแข่งขันหุ่นยนต์เดินตามเส้น ซึ่งเป็นหนึ่งในโครงการ บริหารจัดการโครงการพัฒนานักศึกษา เพื่อให้นักศึกษาชั้นปีที่1และนักศึกษาชั้นปีที่ 2 ได้แสดงความรู้ โดยมี อาจารย์ธงชัย ทองอยู่ อาจารย์กีรดิษ สายพัทลุง และอาจารย์ปาริฉัตร แก่นโสม เป็นผู้ให้คะแนนและตัดสินผลงานของนักศึกษา ณ อาคาร 20 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร

รูปภาพกิจกรรมอื่นๆ