คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมจัดประชุมคณะกรรมการประกันคุณภาพระดับสาขาวิชาและระดับคณะ ประจำปีการศึกษา 2558
เผยแพร่เมื่อ 25 มีนาคม 2559
navigator หน้าแรก  >  รูปภาพกิจกรรม  >  รายละเอียด

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมจัดประชุมคณะกรรมการประกันคุณภาพระดับสาขาวิชาและระดับคณะ ประจำปีการศึกษา 2558 โดยได้รับเกียรติจาก ดร.มณฑล จันทร์แจ่มใส คณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม เป็นประธานเปิดการประชุมและได้แนะนำอาจารย์ใหม่จากสาขาวิชาการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ 2 ท่าน คือ อ.รุ่งเรือง มุ่ง ศิริ และ อ.ภัทรพล วรประชา จากนั้น อ.อิสรี ศรีคุณ รองคณบดีฝ่ายบริหารและแผนงาน เป็นผู้อธิบายระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายในตัวบ่งชี้ในแต่ละข้อของการทำประกันคุณภาพและได้รับเกียรติจาก รศ.ดร.วิชัย แหวนเพชร ได้แนะนำแนวทางเพิ่มเติมในการทำประกันคุณภาพระดับหลักสูตร โดยการประชุมครั้งนี้มีตัวแทนอาจารย์จากทุกสาขาเข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพียงกัน ณ.ประชุมใหญ่ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร วันที่ 25 มีนาคม 2559

รูปภาพกิจกรรมอื่นๆ