การประชุมคณาจารย์คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมวาระพิเศษ
เผยแพร่เมื่อ 4 พฤษภาคม 2559
navigator หน้าแรก  >  รูปภาพกิจกรรม  >  รายละเอียด

ดร.มณฑล จันทร์แจ่มใส คณบดี เปิดการประชุมคณาจารย์คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมวาระพิเศษ ในเรื่องการพิจารณาและลงความเห็นร่วมกัน โดยมีคณาจารย์คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมเข้าร่วมประชุม ในการประชุมพิจารณาในครั้งนี้ ในวาระแรกได้สอบถามความคิดเห็นของคณาจารย์ ในโครงการพัฒนาและบริหารจัดห้องเรียนคุณภาพ (Smart classroom)  ในวาระที่สองเสนอชื่อบุคคลที่สมควรได้รับการพิจารณาให้ปริญญากิตติมศักดิ์ประจำปี 2559และในวาระที่สามได้เสนอชื่อ ผศ.ดร.ธนาวุฒิ ขุนทอง เพื่อเข้าร่วมคณะกรรมการสภาวิชาการของมหาวิทยาลัยอีกด้วย ณ ห้องประชุมชั้น 2 อาคาร 42 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม วันที่ 3 พ.ค.2559 

รูปภาพกิจกรรมอื่นๆ