กิจกรรมการจัดทำสื่อการเรียนการสอน e-learning โดยใช้งานGoogle Apps for Education 12 พ.ค. 2559
เผยแพร่เมื่อ 18 พฤษภาคม 2559
navigator หน้าแรก  >  รูปภาพกิจกรรม  >  รายละเอียด

เมื่อวันที่ 12 พ.ค. 2559 คณาจารย์คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมได้เข้าร่วมกิจกรรมการจัดทำสื่อการเรียนการสอน e-learning โดยใช้งานGoogle Apps for Education โดยมีวิทยากรจากสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร เป็นผู้บรรยายและให้การอบรม การใช้งานเบื้องต้นและแนะนำฟังก์ชันต่างๆเพื่อให้คณาจารย์ได้นำไปประยุกต์ใช้ในสื่อการสอน ณ ห้อง 5764 อาคารบรรณราชนคริทร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร

รูปภาพกิจกรรมอื่นๆ