กิจกรรมโครงการ ค่ายนักปั้นรุ่นจิ๋ว ครั้งที่ 2 10-11 พฤกษาคม 2559
เผยแพร่เมื่อ 18 พฤษภาคม 2559
navigator หน้าแรก  >  รูปภาพกิจกรรม  >  รายละเอียด

เมื่อวันที่ 10-11 พฤกษาคม 2559 ที่ผ่านมาสาขาวิชาเทคโนโลยีเซรามิกส์ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม จัดกิจกรรมโครงการ ค่ายนักปั้นรุ่นจิ๋ว ครั้งที่ 2 : ศิลปะเด็กสร้างสรรค์ โดยกิจกรรมนี้เน้นให้เยาวชนใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ และได้ทักษะการสร้างสรรค์งานทางด้านศิลปะเครื่องปั้นดินเผาและการทำกิจกรรมเป็นกลุ่มร่วมกัน โดยได้รับเกียรติจากรองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา อ.อภิสิทธิ์ อุปกิจ เป็นผู้มอบประกาศนีย์บัตรให้กับเยาวชนที่ร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ 
อาคารปฎิบัติการเรียนร่วม 27 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร

รูปภาพกิจกรรมอื่นๆ