ประชุมคณะกรรมการบริหารคณะวาระพิเศษ 2 มีนาคม 60
เผยแพร่เมื่อ 12 มีนาคม 2560
navigator หน้าแรก  >  รูปภาพกิจกรรม  >  รายละเอียด

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ประกาศิต โสไกร คณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมเป็นประธานในการเปิดการประชุมวาระคณะกรรมการบริหารคณะ โดยมีประธานจากสาขาต่างๆ เข้าร่วมประชุม พร้อมทั้งแนะนำรองคณบดีทั้งสามฝ่ายได้แก่ อ.อิสรี ศรีคุณ รองคณบดีพัฒนาฝ่ายพัฒนาการเรียนการสอนและพัฒนาศักยภาพของอาจารย์ อ.วราวุธ ยอดจันทร์ รองคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและบริการสังคม ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชาญชัย รองคณบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ และ ผู้ช่วยคณบดี ผศ.ดร.ณัฎฐ์  มากุล  วันพฤหัสบดีที่ 2 มีนาคม พ.ศ. 2560 ณ ห้องประชุม 4221 ชั้น 2 อาคาร 42 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

https://www.facebook.com/pg/In.tech.pnru/photos/?tab=album&album_id=1411437505587014

รูปภาพกิจกรรมอื่นๆ