แนะแนวการศึกษาโรงเรียนสามโคกองค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานี
เผยแพร่เมื่อ 14 มีนาคม 2560
navigator หน้าแรก  >  รูปภาพกิจกรรม  >  รายละเอียด

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร ร่วมกับสาขาของคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมเข้าร่วมแนะแนวการศึกษาให้กับนักเรียน มัธยมชั้นปีที่6 ณ โรงเรียนสามโคกองค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานี เมื่อวันที่ 7 มีนาคม 2560 โดยมีอาจารย์ประจำสาขาพร้อมด้วยนักศึกษาตัวแทนสาขา รองคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและบริการสังคม อ.วราวุธ ยอดจันทร์ รองคณบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ ผศ.ดร.ชาญชัย วัลสิลุต และ รองคณบดีฝ่ายพัฒนาการเรียนการสอนและพัฒนาศักยภาพอาจารย์ อ.อิสรี ศรีคุณ เข้าร่วมแนะแนวการศึกษา ภายในกิจกรรมแต่ละสาขาได้ให้คำแนะนำกับนักเรียนในด้านความสามรถและประสิทธิผลของแต่ละสาขาที่มุ่งเน้นบัณฑิตที่มีคุณภาพและสายอาชีพที่เหมาะสม

https://www.facebook.com/pg/In.tech.pnru/photos/?tab=album&album_id=1416342815096483

รูปภาพกิจกรรมอื่นๆ